BATTERIUNDERHÅLL

BATTERIUNDERHÅLL

INFORMATION OM GARANTIN FÖR BATTERIET

Ett batteris livslängd varierar och hur länge det varar beror på flera faktorer, som t.ex. användningstid, temperatur och tillämpning. De två vanligaste orsakerna till att fel uppstår med batteriet är felaktig tillämpning och otillräcklig laddning.

Alla våra batterier har som standard en begränsad garanti på ett år från leveransdatumet, mot defekter i utförande och/eller material om inget annat anges.

Batterier kan dock gå sönder av anledningar som inte täcks av garantin. Här är några exempel:

Följande ogiltigförklarar garantin:

  1. Missbruk, felaktig användning, felaktig installation, felaktigt underhåll och modifieringar.
  2. Fysisk skada, inklusive trasiga eller smälta terminaler.
  3. Allmänt slitage.
  4. Går inte att använda på grund av felaktig laddning.
  5. Fel på grund av överladdning, djupcykling, sulfatering och otillräcklig laddning omfattas inte.
  6. Spänning mindre än 10,5 V (batteriet helt urladdat).

Missbruk, felaktig användning, felaktig installation

Garantin täcker inte batterier som har använts eller installerats felaktigt.

Fysisk skada

Garantin täcker inte några som helst fysiska skador som uppstår på batterihöljet eller polerna på grund av felaktig montering, att batteriet har tappats eller att kontakter har hamrats fast på polerna. Kontakter som inte är ordentligt fastsatta kan göra att batteriet urladdas snabbt.

Utöver detta kan felaktig anslutning av terminalen orsaka elektriska ljusbågar mellan terminalen och kontakten, vilket leder till att terminalens blydelar smälter. Det är också ytterst viktigt att batteripolerna aldrig kortsluts (inget ledande föremål får placeras tvärs över polerna), eftersom det gör att polerna och det ledande föremålet blir väldigt varma, mycket snabbt.

Denna intensiva värme kan sedan fungera som en antändningskälla för brandfarliga föremål som finns i närheten av batteriet, såväl som alla gaser som avges naturligt från batteriet. Detta är inte ett tillverkningsfel.

Om ditt batteri mot förmodan är skadat vid leveransen ska du meddela oss inom 24 timmar efter att du mottog det. Anspråk som lämnas in efter den här tiden kanske inte godtas.

Allmänt slitage

När ett batteri laddas och laddas ur befinner sig materialet från batteriplattorna (aktiv massa) i rörelse, på grund av den elektromekaniska reaktionen som producerar elektricitet. Varje gång ett batteri går igenom en laddnings- och urladdningscykel går en liten mängd av denna aktiva massa förlorad från plattorna. Eftersom det finns så många olika faktorer som påverkar ett batteris livslängd är det omöjligt att fastställa en lägsta eller maximal förväntad livslängd.

Varje batteri har ett begränsat antal cykler som kan utföras innan det förlorar sin aktiva massa och därmed sin kapacitet. Hög användning innebär att ett batteri utför det begränsade antalet cykler under en mycket kortare tid, vilket leder till att ovanstående symtom uppstår efter bara ett par år. Detta är inte ett tillverkningsfel.

Processerna som beskrivs ovan går snabbare när ett batteri utsätts för en djup urladdning, och/eller om det laddas snabbt. Ett batteri som djupurladdas regelbundet förlorar snabbt sin aktiva massa och kapacitet. Förlusten av aktiv massa och därmed kapacitet på grund av överdriven laddning/urladdning är inte ett tillverkningsfel.

Felaktig laddning

Om ett batteri laddas med för hög spänning eller ström kan det överhettas och då börjar elektrolyten avdunsta. Överladdning gör att den aktiva massan i batteriplattorna snabbt bryts ned. När det sker påverkas batteriets prestanda permanent, och då även batteriets cykliska livslängd. Vanligtvis är detta ganska uppenbart när batteriet undersöks. Detta är inte ett tillverkningsfel.

Sulfatering uppstår när ett batteri lämnas urladdat under en alltför lång tid. När batterispänningen sjunker under en viss nivå sker en kemisk reaktion som kallas sulfatering. Denna spänningsnivå ligger normalt på eller under 12,06 V. Sulfatering går normalt inte att åtgärda och kan permanent försämra batteriets prestanda och orsaka fel i förtid. Sulfatering syns som en fin vit/grå beläggning på plattorna.

Skadan kan orsakas om ett batteri förvaras utan laddning under långa perioder eller om det installeras i utrustning som inte används ofta. Med tiden ansamlas sulfatering på plattorna och försämrar batteriets prestanda. Eftersom sulfatering kan undvikas genom att helt enkelt hålla batteriet laddat är detta inte ett tillverkningsfel.

Spänning lägre än 10,5 v

Det är värt att notera att ett batteri under normala driftförhållanden inte kan laddas ur av sig självt (såvida det inte lämnas oanvänt under en lång period och laddas ur på så vis). Ett batteri anses vara 100 procent urladdat när det visar en vilospänning på 10,5 V och är 100 procent laddat när det visar en spänning på 12,73 V +.

Sulfatering uppstår när ett batteri lämnas urladdat under en alltför lång tid. När batterispänningen sjunker under en viss nivå sker en kemisk reaktion som kallas sulfatering. Denna spänningsnivå ligger normalt på eller under 12,06 V. Sulfatering går normalt inte att åtgärda och kan permanent försämra batteriets prestanda och orsaka fel i förtid. Sulfatering syns som en fin vit/grå beläggning på plattorna.

Ett batteri som visar en vilospänning på mindre än 10,5 V har blivit urladdat på grund av bristande laddning ‒ detta är inte ett tillverkningsfel.

Förmonteringsprocess

Hos Brian James Trailers kontrolleras alla batterier med en voltmeter och laddas om en spänning under 12,60 V mäts. En etikett för batterilivslängd (P-LAWL-1510-P-N) sitter på batteriet samt en etikett som visar den testade spänningen (P-LAWL-1500-P-N).